Algemene Voorwaarden SecondSpin.nl

  
Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van SecondSpin.nl in haar winkel en webshop en op alle overeenkomsten die tussen SecondSpin.nl en koper worden aangegaan tot het leveren van geluidsdragers en aanverwante producten.

 

Artikel 2 - Identiteit ondernemer
Naam: SecondSpin.nl
Adres: Prins Hendrikstraat 259, 3151AK Hoek van Holland, Nederland
Telefoon: 010 - 744 13 53 (dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur)
E-mail: info@secondspin.nl
Website: www.secondspin.nl
KvK-nummer: 67192149
BTW-nummer: NL002048499B81

Artikel 3 - Prijzen

 • Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in winkel of internetwinkel (webwinkel) worden gehanteerd.

 • Alle door SecondSpin.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 • De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 • SecondSpin.nl behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.

 • Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

 • Aan afbeeldingen en audio/videomateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief voor het product.

 

Artikel 4 - Levering & Verzendkosten

 • Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres

 • Levering geschiedt via DHL of anderszins.

 • Verzendkosten binnen Nederland bedragen

  € 4,95 (voor een brievenbuspakket tot 2kg) 

  € 6,95 (voor een postpakket tot 10kg)

 • Voor goederen welke na aankoop in de webshop door de koper worden afgehaald worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.

 • Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email.

 • De genoemde levertijden zijn indicatief. Bij een lange levertijd neemt SecondSpin.nl contact op met de klant.

 

Artikel 5 - Betaling

Facturering door SecondSpin.nl vindt elektronisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de koper zijn betaald door middel van elektronische betaling op een door SecondSpin.nl aangegeven bankrekening, met behulp van iDEAL, overboeking of PayPal of een andere licentiehouder.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan SecondSpin.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SecondSpin.nl retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies. (Zie ook artikel 8)

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 • SecondSpin.nl zal het bedrag van het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor; 
a. nieuw vinyl indien de consument de verzegeling heeft verbroken 
b. op verzoek van de klant bestelde goederen

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
SecondSpin.nl is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen tussen SecondSpin.nl en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Aldus vastgesteld door SecondSpin.nl

 

Schiedam, 1 Januari 2017